مسکن همچنان منتظر روی خوش بازار

متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران 38.5 ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل با 2.0 درصد کاهش همراه بوده است.


به گزارش شبکه خبری«ایرانیان»، براساس گزارش  بانک مرکزی  بازار مسکن  در شهر تهران در آبانماه دچار تحولات شده به طوری که طبق  این گزارش تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به 12056 واحد مسکوني رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 4.4 و 6.7 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

طبق این گزارش، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي شهر تهران 38.5 ميليون ريال بود که نسبت به ماه مشابه سال قبل با 2.0 درصد کاهش همراه بوده است.

در آبانماه سال ١٣٩٤ از ميان مناطق 22 گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع
زيربناي مسکوني معامله شده معادل 75.7 ميليون ريال به منطقه یک و کمترين آن با 20.2 ميليون ريال به منطقه18 تعلق داشته است.

براساس این گزارش، در آبانماه سال 1394 تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به 12.1 هـزار واحـد مسـکوني رسيد که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 6.7 درصد افـزايش نشـان مـيدهـد. بررسـي توزيـع تعـداد واحـدهاي مسکوني معامله شده به تفکيک عمر بنا در آبانماه سال 1394 حاکي از آن است که واحدهاي نوسـاز تـا ٥ سـال ساخت با سهم 55.3 درصد بيشترين حجم از واحدهاي مسکوني معامله شده را به خود اختصـاص دادهانـد. سـهم مزبور در مقايسه با آبانماه سال 1.7 ،1393 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد.

حجم معاملات مسکن

در آبانماه سال 1394 تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به 12.1 هـزار واحـد مسـکوني رسيد که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 6.7 درصد افـزايش نشـان مـيدهـد. بررسـي توزيـع تعـداد واحـدهاي مسکوني معامله شده به تفکيک عمر بنا در آبانماه سال 1394 حاکي از آن است که واحدهاي نوسـاز تـا 5 سـال ساخت با سهم 55.3 درصد بيشترين حجم از واحدهاي مسکوني معامله شده را به خود اختصـاص دادهانـد. سـهم مزبور در مقايسه با آبانماه سال 1.7 1393 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد.

تحولات اجاره بهای مسکن

درآبان ماه سال 1394 شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتيب 10.8 و 11.9 درصد رشد نشان ميدهد. ماهيت قراردادهاي اجاره مسکن که غالباً يکساله تنظيم مي‌گردند و نيز اثرپذيري شاخص اجاره بهاي مسکن از سياستهاي کنترل و مهار تورم، سبب رشد متناسب اجاره بها با تحولات نرخ تورم در کشور شده است.

مروري بر تحولات قيمت و حجم معاملات بازار مسکن شهر تهران در آبان ماه سال 1394 حاکي از افزايش6.7 درصدي تعداد معاملات وکاهش 2.0 درصدي متوسط قيمت خريد و فروش واحدهاي مسکوني نسبت به ماه مشابه سال قبل مي باشد. همچنين حجم معاملات در آبانماه سالجاري نسبت به ماه قبل از افزايش 4.4 درصدي برخورداربوده است که اين امر حاکي از استقبال خريداران در شرايط ثبات قيمتي بازار مسکن است.

در مجموع ثبات نسبي قيمتها در بازار مسکن طي دوسال اخير، فرصت مناسبي براي ورود خريداران به بازار مسکن فراهم نموده است. همچنين با توجه به کاهش نا اطميناني‌هاي متصور در فضاي اقتصاد کلان و تصميمات اخير شوراي پول و اعتبار در کمک به تسهيل اعتباري بخش مسکن و ارتقاء قدرت خريد مسکن خانوارها، تداوم بهبود حجم معاملات بازار مسکن در فصول آتي دور از انتظار نخواهد بود.

بررسي تحولات بازار اجاره بهاي مسکن در آبانماه سال 1394 نيز مويد روند متناسب اجاره بها با تحـولات نـرخ تورم است به طوري شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به ماه مشابه سال قبـل به ترتيب 10.8 و 11.9 درصد رشد نشان مي‌دهد.

 تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران در هشت ماهه نخست سال 1394

در هشت ماهه نخست سال 1394 تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به 96.2 هزار واحد مسکوني بالغ گرديد که در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 16.1 درصد کاهش نشان ميدهد. در اين مدت متوسط قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي معاملات ملکي در شهر تهران 38.7 ميليون ريال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل با کاهش 1.1 درصدي مواجه بوده است.

در حالی بانک مرکزی از رشد 4.4 درصدی در تهران خبر می‌دهدکه بسیاری از مشاوران املاک استان تهران با انتقاد از این موضوع عنوان می‌کند در طی یک‌ماهه گذشته هیچ خریدوفروش قابل توجهی صورت نگرفته است و به صورت تلویحی گزارش بانک مرکزی را نقض می‌کنند.

می‌توان این موضوع را نیز یادآور شد که خریدوفروش مسکن در طی هشت ماه گذشته کاهش داشته و به گونه‌ای که این بازار پررونق دچار رکود شده است حال باید دید که بازار مسکن روی خوش را خواهد دید.


کد خبر : 15048 || تاریخ : ۱۳۹۴/۰۹/۱۱