شبکه خبری ایرانیان
تاریخ: ۲۴ تیر ۱۳۹۹ ساعت: 01:01:36


http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/52e8a1fd0f480480f71603937eded31a.gif

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/2f82a09e3a0121d4ee728c131b19bcc1.jpg

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/69cf9725a1397692c46e21c0abdd72a4.jpg

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/ed3d9557dbef191b501af55c266fa495.png

http://www.shabakehiranian.ir/assets/uploads/Ads/main/f92b3b84c8097bbb246577a420a39b79.jpg

logo-samandehiهمکاری های علمی ایران و روسیه


ایرانیان_سفیر روسیه گفت: باید با توجه به شرایط پیش آمده و شیوع ویروس کرونا همکاری‌های علمی میان ایران و روسیه گسترش یابد.

همکاری های علمی ایران و روسیه


"روز افشای حقوق بشر آمریکایی"


ایرانیان_دوازدهم تیر ماه در تقویم رسمی ایران بعنوان "روز افشای حقوق بشر آمریکایی" ثبت شده است، بیاد روزی که در سال ۶۷ هواپیمای مسافربری ایرانی با ۲۹۰...

 "روز افشای حقوق بشر آمریکایی"