٢٠٠ میلیون ریال جایزه برای دعوت به استفاده از اپلیکیشن «صاپ»