مسابقه «تهران به روایت شفاف»، تحلیل داده‌های سامانه شفاف