بیمه رازی در جمع بیمه گران برتر فعال در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)