«مترو» موثرترین مکان برای ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت