تمبر" کنگره بزرگداشت 92 هزار شهيد بسيجي " رونمایی شد