صرفه جویی و بهره مندی از خدمات بانکی با «نرم‌افزار فام» ملل