ترافیک دیپلماسی اقتصادی وزیر صمت در نیمه دوم آذرماه امسال