پرداخت بالغ بر 627 هزار میلیارد ریال تسهیلات عقود اسلامی در بانک ملی ایران